Skatt på overdragelse av eiendom: Gjelder for kjøp av brukte boliger. Vanligvis beløper dette seg til 7% av boligens salgspris, selv om denne prosentsatsen kan variere avhengig av den selvstyrte regionen der boligen ligger. Kjøperen er forpliktet til å betale dette. Dette er en statlig avgift og skal betales samtidig med at salget inngås. Hvis boligen er ny behøver man ikke betale denne avgiften. I stedet er det da nødvendig å betale merverdiavgift eller MVA, som er satt til 7% av eiendommens salgsverdi. Denne statlige avgiften, må også betales av kjøper.

Gevinstbeskatning: Dette er også kjent som skatt på den verdiøkningen en eiendom med bystatus har hatt. Dette er en kommunal skatt. Størrelsen er basert på en prosentvis verdi på forskjellen mellom eiendommens salgssum (dvs. vårt kjøp) og salgssummen ved forrige gang eiendommen ble solgt. Selgeren er ved lov pålagt å betale denne skatten. Han er den part som tjener på denne teoretiske verdiøkningen, selv om det er ganske vanlig å avtale at kjøperen også betaler dette. Denne skatten må betales innen 30 dager etter at salget er gjennomført.

Tinglysningsavgift: Dette er de «avgifter» som staten tar for arbeidet med å attestere skjøtet på salget. Disse «avgiftene» kalles «notary charges» og er de samme for alle notarius publicus som tilhører samme «institute of notaries for the same circumstances» . Kostnadene for det originale skjøtet, dvs. det som blir oppbevart i arkivene hos notarius publicus eller i et offentlig arkiv, betales av selger. Den første kopien, samt alle senere kopier, som blir utstedt, betales av kjøperen, selv om det er vanlig at dette også avtales mellom partene. Disse utgiftene må betales når skjøtet utstedes.

Eiendomsregisteromkostninger: Dette er utgiftene forbundet med registrering av salget i eiendomsregisteret, fordi enhver registreringsaktivitet innebærer arbeid for «Property Registrar» . På samme måte som med notarius publicus, er disse omkostningene lovpålagt. Derfor er de like for alle «the registrars of the same territorial area for the same circumstances» . Disse utgiftene må betales når registreringen skjer.

Administrative kostnader: Dette er kostnader som oppstår pga. det «papirarbeidet» som er overlatt til «the Administrative Specialists» . Betalingen for dette avtales mellom partene, selv om det er vanlig for kjøper å dekke disse kostnadene.

fuente: COAPI Madrid