Nå har vi funnet boligen som passer til våre behov. Som FØRSTE STEG før vi gjennomfører kjøpet og før vi starter noe av de administrative tiltak som hører med må vi sørge for å skaffe tilveie nødvendig informasjon som gir oss oversikt over den juridiske status på eiendommen. Følgende gjelder under forutsetning av at vi har bestemt oss for selv å gjennomføre alle operasjoner og ikke benytte oss av faglig hjelp. Den aktuelle informasjonen omfatter:

•  «Simple annotation» som gjelder eiendommen. Dette skaffes fra eiendomsregisteret som eiendommer hører inn under. Selv om vi ikke har de formelle dataene kan vi finne ut av dette ved hjelp av «the registries» i den byen der eiendommen hører hjemme, kun ved å oppgi gatenavnet der eiendommen ligger. Denne «simple annotation» vil kunne gi oss tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik som for eksempel, hvem eieren er, om vedkommende har gjeld eller ikke, om det er pant på eiendommen, om boligen er brukt som sikkerhet for betaling, om den kan selges fritt eller ikke, om det er foretatt rettslige skritt mot eieren, etc. Man skal imidlertid være klar over at det er ikke sikkert at alle omstendigheter knyttet til eiendommen finnes registrert i dette registeret. Dette fordi det ikke er påkrevet for alle å registrere sine krav i eiendomsregisteret. Å be om utskrift av det nevnte «simple annotation» for eiendommen er så enkelt som kun å fylle ut et skjema med de nødvendige data, hos «the registry» eiendommen hører innunder.

•  Sameiet. Det anbefales, for ikke å si å være helt avgjørende, å ta kontakt med formannen i det sameiet som boligen tilhører, om boligens status. Hvis dette er vanskelig, ta i så fall kontakt med forretningsføreren som er ansvarlig for å bestyre sameiet. På denne måten kan vi unngå enhver ubehagelig overraskelse etter at boligen har blitt overtatt, som for eksempel å finne ut at vår drømmebolig har stor gjeld pga. ikke betalte pålagte avgifter til sameiet. Slike avgifter kan ha den ubehagelige effekt at den gjelda som dette omfatter ikke er bundet opp mot den person som var ansvarlig for den, men er knyttet opp mot eiendommen, uavhengig av hvem som eier denne. Imidlertid vil denne type gjeld være begrenset til å gjelde for siste år og kun for de månedene som det ikke er innbetalt for i det siste året.

•  Kommunale avgifter. Det anbefales også på det sterkeste å besøke administrasjonen for den kommunen som eiendommen ligger i og forhøre seg om hvilke offentlige avgifter som er knyttet til eiendommen, og spesielt om eiendomsskatt, også kjent som I.B.I. i Spania. Dette var tidligere kjent som «the town rates» . Dette fordi, som i tilfellet med utestående betaling til sameiet, er en gjeld som kan bli pålagt som et krav på eiendommen til fordel for kommunen. Dette kan derfor være en gjeld som utgjør et krav i favør av kommunen og derigjennom resultere i et eventuelt salg på tvangsauksjon. Ved å være knyttet til eiendommen i stedet for til den person som er skyld i kravet, kan denne type gjeld derfor resultere i at vi kan bli fratatt boligen pga. en gjeld vi ikke selv har pådratt oss. Dette ansvaret for eiendommen er ikke uendelig, da det er begrenset til å gjelde de siste fem årene av gjelda. Når vi har klarlagt alle disse detaljene og eventuelt andre informasjoner som kan være relevante for oss og som kan være behjelpelig med å gjøre oss tryggere på at vi kjenner alle forhold knyttet til boligen, kan vi sette i gang med den administrative prosessen som er nødvendig for å kjøpe boligen. Disse oppgavene kan variere avhengig av om vi tenker å kjøpe gjennom en eiendomsmegler, eller ikke, eller om vi vurderer å skaffe oss finansiering via pantelån.

Hvis salget skal foregå via en eiendomsmegler, vil det første vi blir bedt om, være å innbetale et beløp som depositum, også kjent som «penalising» depositum eller et nøkkeldepositum, også kjent som bekreftelsesdepositum. Det er dette som menes med å reservere eiendommen. Forskjellen mellom å innbetale penger som kjøpsdepositum eller som nøkkeldepositum er viktig, selv om man enkelt kan si at hovedforskjellen er at med kjøpsdepositum vil begge parter, kjøper og selger, være i stand til oppheve kjøpet eller salget av boligen som er gjenstand for kjøpsdepositumet. Hvis selger bestemmer seg for ikke å selge, etter at kjøperen har deponert avtalt beløp som kjøpsdepositum, kan han gjøre det. Men han må i så fall utbetale det dobbelte av hva kjøperen har innbetalt i depositum. Hvis det på den annen side er kjøperen som ønsker å trekke seg og ikke lenger vil kjøpe, kan han gjøre det. Men han vil tape det beløpet som er innbetalt som kjøpsdepositum. Imidlertid, hvis beløpet er innbetalt som nøkkeldepositum, vil vi bli informert om at, forskjellig fra innbetaling av kjøpsdepositum, vi ikke lenger uten videre kan bestemme over kjøp eller salg. Dette fordi kontraktens andre part, uansett om det er kjøper eller selger, vil med loven i hånd kunne tvinge oss til å oppfylle det vi har avtalt ved å betale inn et nøkkeldepositum.

Når depositum er innbetalt til eiendomsmegler, er det bare å vente på å signere salgskontrakten. Det er to mulige måter å ordne dette på. Disse vil bli forklart i detalj senere. Dessuten vil eiendomsmegleren være ansvarlig for å utføre det «detektivarbeidet» som er forklart tidligere, med de åpenbare tidsbesparelser det innebærer og uten at det er mulig for å gå galt for vår del.

Hvis vi på den annen side ønsker å ordne salget selv, må vi få i stand en avtale med selgeren om vi ønsker å innbetale et kjøpsdepositum eller et nøkkeldepositum. I så fall må vi sørge for å skaffe frem nødvendig informasjon selv som underlag for Notarius Publicus. Eller til eventuelt andre personer hvis det er de som skal utarbeide kjøpskontrakten. Det skal blant annet inneholde, hvem er parter i salget, hva er salgsobjektet, prisen som skal betales, hvordan det skal betales, etc. Etter at dette er ordnet, skal kontrakten eller skjøtet signeres.

fuente: COAPI Madrid